Usługi
Dom opieki – jakie dokumenty?

Dom opieki – jakie dokumenty?

Dom opieki społecznej to instytucja, która zapewnia swoim mieszkańcom nocleg, wyżywienie, a także wsparcie w codziennym funkcjonowaniu. Co więcej, ośrodki tego typu oferują wsparcie medyczne, udział w terapii zajęciowej oraz dodatkowych zajęciach edukacyjnych i rehabilitacyjnych. Aby dostać się do placówki, należy spełnić określone wymogi formalne. Jakie dokumenty są wymagane?

Kto może starać się o przyjęcie do domu pomocy społecznej?

Prawo do ubiegania się o miejsce w ośrodku dla osób starszych przysługuje osobom w określonym wieku, diagnozą choroby lub niepełnosprawności, które utrudniają samodzielne funkcjonowanie w codziennym życiu. Placówka zapewnia odpowiednie wsparcie pod postacią usług opiekuńczych. Aby uzyskać miejsce w DPS-ie, należy spełniać określone wymogi zdrowotne. Najczęściej pierwszeństwo mają osoby samotne, które wymagają całodziennej opieki.

Jakie są rodzaje domów pomocy społecznej?

Pacjent powinien zgłosić się do DPS znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania. Istnieje wiele placówek specjalistycznych, które różnią się charakterem udzielanej pomocy. Wyróżniamy domy dla: osób w podeszłym wieku, osób przewlekle psychicznie chorych,  osób przewlekle somatycznie chorych, dorosłych, dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, osób niepełnosprawnych fizycznie, a także osób uzależnionych od alkoholu.

Jak wygląda procedura ubiegania się o miejsce w domu pomocy społecznej?

Pierwszym etapem działań jest złożenie pisemnego wniosku we właściwym ośrodku pomocy społecznej. Podobnie jak w przypadku DPS, wniosek składamy do najbliższego miejscu zamieszkania ośrodka pomocy społecznej. Nie zawsze jednak pacjent trafia do placówki, do której składał wniosek. Zwykle osoby starsze otrzymują miejsce w placówce, która zajmuje się schorzeniami i dolegliwościami, na które cierpi pacjent. Co należy zamieścić w składanym wniosku? We wniosku należy zawrzeć prośbę o umieszczenie konkretnej osoby w DPS. Wniosek może napisać osoba, która ubiega się o takie miejsce lub w przypadku ubezwłasnowolnienia- jej opiekun prawny.  Następnym krokiem jest spotkanie z pracownikiem socjalnym  właściwego ośrodka pomocy społecznej. W trakcie spotkania przeprowadza wywiad środowiskowy, który ma na celu sprawdzenie sytuacji życiowej, finansowej, jak i zdrowotnej. Pracownik socjalny przekazuje również informację o konieczności dostarczenia niezbędnych dokumentów, które stanowią wymóg formalny procedury. Na podstawie dokumentów można ocenić między innymi czy opieka nie może być sprawowana przez rodzinę lub gminę.

Zobacz koniecznie:

Jakie dokumenty są wymagane?

 Aby ubiegać się o uzyskanie miejsca w DPS, należy złożyć następujące dokumenty:
– zaświadczenie od lekarza rodzinnego na temat stanu zdrowia osoby starszej i konieczności przebywania pod całodobową opieką,
– zaświadczenie od psychologa dla pacjentów upośledzonych umysłowo,
– zaświadczenie od lekarza psychiatry dla osób chorych psychicznie;
– zaświadczenie o dochodach lub decyzję ZUS potwierdzającą przyznanie renty bądź emerytury;
– oświadczenie , które potwierdza wolę osoby starszej na przebywanie w domu dla seniora,
– oświadczenie rodziny, które potwierdza, że nie mają możliwości samodzielnej opieki nad osobą starszą.

Każdy ośrodek pomocy społecznej ma ustawowo 30 dni na odrzucenie lub przyjęcie wniosku. W szczególnie skomplikowanych przypadkach procedura wydłuża się do dwóch miesięcy. Jeśli ośrodek rozpatrzy wniosek pozytywnie, to w dalszej kolejności przesyła zgromadzoną dokumentację do odpowiedniego powiatowego centrum pomocy rodzinie. Załącza również prośbę o przyjęcie pacjenta w konkretnej placówce. Po spełnieniu tych wymogów pacjent otrzymuje informację, że znajduje się na liście oczekujących na przyjęcie w DPS. Dodatkowo warto podkreślić, że pacjentom w czasie oczekiwania na przyjęcie przysługują dodatkowe prawa. Mogą skorzystać w tym czasie z usługi opiekuńczej z ośrodka pomocy społecznej. W zakres tej usługi wchodzi pomoc w zapewnieniu podstawowych potrzeb życiowych. Konkretny zakres działań ustala miejscowy ośrodek pomocy społecznej. Czas oczekiwania na przeprowadzkę do ośrodka jest różny. Najczęściej pacjent otrzymuje przewidywany termin przyjęcia, nie zawsze jednak pokrywa się z rzeczywistością. W niektórych przypadkach pacjent nie dostaje się do ośrodka, mimo pozytywnego rozpatrzenia wniosku. Jeśli natomiast oczekujący otrzymał odmowę przyjęcia, może się od tej decyzji odwołać. Ma na to 14 dni od momentu uzyskania decyzji. Pismo należy skierować do samorządowego kolegium odwoławczego.

Jaka jest cena za pobyt w domu pomocy społecznej?

Mimo że opieka realizowana jest przez struktury państwowe, pobyt w DPS jest odpłatny. Mieszkaniec ponosi jednak nie więcej niż 70% swojego dochodu. Jeśli nie wystarcza to na pokrycie kosztów ośrodka, w pierwszej kolejności różnicę dopłaca rodzina. Koszt utrzymania mieszkańca może być inny w zależności od miasta. Zwykle jednak wynosi od 2.500 zł do 3.900 zł. W przypadku gdy senior nie dysponuje wystarczającymi środkami, opłaty całkowicie przejmuje gmina.